Entrades

Aprofita el Kit Digital per a millorar el teu Business Central

 

A partir de l’any 2022, entra en vigor el Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019, el qual regula estadístiques empresarials entre les quals s’inclouen les relatives al comerç internacional de béns dins de la Unió Europea.

En compliment d’aquesta disposició, es produeixen canvis en les declaracions Intrastat d’exportació a partir de 2022. D’ara endavant, s’ha d’incloure addicionalment, incloure la següent informació:

  • El número d’IVA del destinatari dels béns
  • El país d’origen de les mercaderies enviades

 

Quan estic obligat a presentar Intrastat?

S’haurà de presentar declaració mensual Intrastat, quan sent subjecte passiu de l’IVA per qualsevol concepte, hagi realitzat operacions que suposin intercanvi de mercaderies (expedició o introducció), des del territori peninsular i Illes Balears, que donin lloc a un moviment físic d’aquestes mercaderies amb un altre Estat membre de la Unió Europa o Irlanda del Nord i el valor de les seves operacions hagi aconseguit el llindar d’exempció actualment de 400.000 euros.

El subministrament de serveis està exclòs del sistema INTRASTAT.

Per a verificar si estem o no obligats a presentar aquesta declaració s’ha de verificar si superem els denominats “Llindars d’Exempció″ o “Llindars INTRASTAT″. Aquests llindars s’han de verificar individualment per als dos grups d’operacions: les introduccions (importacions intracomunitàries) i les expedicions (exportacions intracomunitàries) pel que podria estar obligat a presentar en un flux, però no en l’altre.

D’aquesta manera estaran obligats a presentar mensualment INTRASTAT:

  • Declaració d’expedició: Quan hagi realitzat operacions que suposin la sortida de mercaderies destinades a altres Estats membres de la Unió Europea o a Irlanda del Nord i en el seu conjunt hagin aconseguit el valor de 400.000 euros l’any natural anterior o, en el cas que no haguessin aconseguit aquesta quantia, quan des de l’inici de l’any en curs aconsegueixin aquest valor.
  • Declaració d’introducció: Quan hagi realitzat operacions que suposin l’entrada de mercaderies procedents d’altres Estats membres de la Unió Europea o d’Irlanda del Nord i en el seu conjunt hagin aconseguit el valor de 400.000 euros l’any natural anterior o, en el cas que no haguessin aconseguit aquesta quantia, quan des de l’inici de l’any en curs aconsegueixin aquest valor.

Si està obligat a presentar declaració i no realitza operacions en un mes determinat, haurà de presentar una declaració sense operacions referides a aquest mes.

El termini per a presentar la declaració és fins al dia 12 del mes següent al mes natural al qual es refereixen les operacions declarades o, si aquest és dissabte, diumenge o festiu, fins al dia hàbil següent.

 

Si treballes amb Business Central Cloud, l’actualització 19.2 per a Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 contempla aquests canvis:

ES (España)

Id. Títol Àrea funcional Objectes canviats
415926 Actualitza el format Intrastat per a 2022 en la versió en espanyol. Administració financiera BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

 

Per a versions de NAV 2016 en endavant podem facilitar-te la CU (si tens el BREP actiu) perquè puguis realitzar l’actualització. Si necessites ajuda, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudem a actualitzar-ho.